Goshen, NY: 01 - Baxter's Pharmacy
Goshen, NY: 02 - Track Entry House
Goshen, NY: 03 - Stables